Produse

 

LEGISLATIE
   
• LEGITIMATII
   * HG 282/2005 - privind stabilirea modelului legitimatiei pentru alesii locali.
   * HG 683/2009 - pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.061/2002
       privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, insemnelor distinctive,
       insignei si documentului de legitimare pentru politisti
   * Statut din 08/12/2005 al personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare
 
   
• STEMA TARII SI SIGILIUL STATULUI - Legea 102/1992
   * Hotararea 687/1993 privind folosirea si expunerea stemei Romaniei
   * Legea 670/2004 privind masuri de dotare a unitatiilor de invatamant
 
   
• RECENSAMANTUL POPULATIEI SI AL LOCUINTELOR 2011
   * GHID TEHNIC - privind verificarea si actualizarea denumirii strazilor
       si a numerotarii cladirilor.
   * Ordonanta nr. 36 din 2007 - privind organizarea si desfasurarea recensamantului
       populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011.
   * Hotararea nr. 1502 din 2009 - privind organizarea si desfasurarea recensamantului
       populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011.
 
   
• ARBORAREA DRAPELULUI NATIONAL - Legea 75/1994
   * Norme de aplicare din 2001 la legea 75/1994
   * Legea 96/1998 privind proclamarea Zilei Drapelului National
   * Legea 670/2004 privind masuri de dotare a unitatiilor de invatamant
 
   
• REGISTRUL AGRICOL 2010 - 2014 - HG nr. 1632/2009
   * ANEXA
   * OMADR 95/2010
 
Spre informarea dumneavoastra:

EXTRAS din Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la
 prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor
 date (publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001);
 modificata si completata prin Legea nr. 102/2005 din 3 mai 2005
 (M.Of., Partea I nr. 391 din 09.05.2005)
Capitolul IV
Drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu
 caracter personal
Informarea persoanei vizat
Art. 12.
(1) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct
 de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei
 vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care
 aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este
 cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de
 destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este
 obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta
 drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata,
 in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor
 si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin
 dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de
 specificul prelucrarii.
(2) In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la
 persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul
 colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea
 acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei
 dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele
 informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda
 deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca
 este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate,
 destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta
 drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata,
 in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor
 si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin
 dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de
 specificul prelucrarii.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea
 datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice,
 literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii
 asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea
 datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau
 stiintifica, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor
 asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un
 efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea
 fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau
 dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.
Dreptul de acces la date
Art. 13.
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator,
 la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea
 faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de
 acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza
 date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice
 acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile
 de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de
 destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul
 prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu
 privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului
 prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care
 vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra
 datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care
 pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de
 evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut
 la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere,
 precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor
 operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
(2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile
 prevazute la alin. (1), printr-o cerere intocmita in forma scrisa,
 datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste
 ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care
 poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de
 corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate,
 in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea
 eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
(4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de
 sanatate, cererea prevazuta la alin. (2) poate fi introdusa de 
 persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical
 care va indica in cerere persoana in numele careia este introdusa.
 La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta
 la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical
 desemnat de persoana vizata.
(5) In cazul in care datele cu caracter personal legate de starea
 de sanatate sunt prelucrate in scop de cercetare stiintifica, daca
 nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor
 persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii
 sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin.
 (3) se poate face si intr-un termen mai mare decat cel prevazut la
 acel alineat, in masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers
 sau rezultatele cercetarii, si nu mai tarziu de momentul in care
 cercetarea este incheiata. In acest caz persoana vizata trebuie
 sa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele
 sa fie prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra
 posibilei amanari a comunicarii prevazute la alin. (3) din acest motiv.
(6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea
 datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau
 artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de
 informare.

Dreptul de interventie asupra datelor
Art. 14.
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la
 cerere si in mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor
 a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor
 incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare
 nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei
 operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se
 dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de
 interesul legitim care ar putea fi lezat. (2) Pentru exercitarea dreptului
 prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere
 intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate
 arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa,
 care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de
 corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
 (3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin.
 (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost
 dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata,
 in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei
 optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
Dreptul de opozitie
Art. 15.
(1) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive
 intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o
 vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care
 exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata
 prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
(2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod
 gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie
 prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al
 unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
(3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2)
 persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma
 scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca
 doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care
 poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta
 care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate
 in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele
 tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal
 referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii
 cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate
 potrivit alin. (3).

Exceptii
Art. 16.
(1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) si ale art. 15 nu se
 aplica in cazul activitatilor prevazute la art. 2 alin. (5), daca prin
 aplicarea acestora este prejudiciata eficienta actiunii sau obiectivul
 urmarit in indeplinirea atributiilor legale ale autoritatii publice.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesara
 atingerii obiectivului urmarit prin desfasurarea activitatilor
 mentionate la art. 2 alin. (5).
(3) Dupa incetarea situatiei care justifica aplicarea alin. (1) si (2)
 operatorii care desfasoara activitatile prevazute la art. 2 alin. (5)
 vor lua masurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor
 persoanelor vizate.
(4) Autoritatile publice tin evidenta unor astfel de cazuri si
 informeaza periodic autoritatea de supraveghere despre modul de
 solutionare a lor.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Art. 17.
(1) Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice
 in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu
 caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze
 unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala,
 credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza
 in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza
 unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a).
(2) Respectandu-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o
 persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei vizate la alin.
 (1), numai in urmatoarele situatii:
a) decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract,
 cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului,
 introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri
 adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa
 garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce
 garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justitiei
Art. 18.
(1) Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere
 autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se 
 adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta
 lege, care le-au fost incalcate.
(2) Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari
 de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei
 competente pentru repararea acestuia.
(3) Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza
 reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru. 

rotarexim

drapele

fabrica de drapele

fabrica de steaguri

 

tipizate primarii

materiale primarii

 

cabinete scolare

tipizate scoli

materiale scoli

absolvent

educatie scolara

 

cupe trofee si medalii

firme si indicatoare

panouri avertizoare

pliante afise

suvenir electoral

 

biblioteca tricolorul

     
Copyright 2019 Rotarexim SA
home |  cum cumpar |  portofoliu |  contact |  AP